Įrašai

1863 m. kautynės Panevėžio paviete

2013 03 08

Į parodos pradžią

Steponaitis, Vytautas. Medžiaga 1863-64 metų sukilimo istorijai // Karo archyvas. - 2 (1925), p. 62-155.


PANEVĖŽIO PAVIETAS

Matyti balandžio mėn. pabaigoje sukilėliai užpuolė Naujamiesčio ir Samiesčio valsčių valdybas. Sunaikinta visos bylos ir popieriai. Iš mokesnių rinkėjų atimti surinkti pinigai: iš Naujamiesčio 1200 rublių, surinkti iš dvarininko Karpio laisvų žmonių, iš Salamiesčio 200 rb., surinktų iš savininkų. Naujamiestyje labai sumušė Gerdzejevskį, norėjo jį pakarti, bet šeimynai prašant jį paleido. Taip pat grasino nužudyti evangelikų bažnyčios lektorių Cesarskį, bet galop tik nupjovė skvernus jo ilgų rūbų, o visus kitus rūbus sudegino aikštėje. Iš Vabalninkų miestelio jie paėmė lengvo pasielgimo moterį Barborą Astrauskaitę, nežinia kur išsivedė ir, kiek girdėti, pakorė.

Gegužės 5 ir 6 didelės sukilėlių partijos, net iki 1000 žmonių, vienu laiku slinko į Kauno pavietą per Krekenavą ir netoli jo. Daugiausia ėjo iš Raguvos girių. Gegužės 5 d. vėlai vakare per Krekenavą perėjo ir sukilėlių gurguolė, kurią saugojo raiti ir pėsti sukilėliai. (Panevėžio ispravniko raportas 291 Nr. 1863 m.)

Birželio 6 Žedeikiuose ir Švobiškiuose iš sandėlių sukilėliai išdalino visus javus. — (Kauno gb. valst. turtų valdyt. raštas 298 Nr.)

Birželio 9 į Akmenę atvyko sukilėliai, kurie suplėšė valdyboje kybančius portretus, nuo stalo nuėmė medžiagą ir pareikalavo, kad gyventojai duotų maisto. (Kauno gb. valst. turtų valdyt. raštas 307 Nr.)

Birž. 15 Alsėdžiuose raštinėje sunaikinti visi popieriai ir bylos. (Valst. turtų valdybos raštas 7575 N.). — Birželio 15 d. sukilėliai sudegino visas bylas Krinčino valse, valdyboje. (Valst. turtų valdyt. raštas 298 N.)

Birž. 17 į Žedeikius atsilankė sukilėliai, kurie pakorė Žedeikių valsčiaus seniūną už tai, kad jisai pranešė rusams apie javų išdalinimą iš sandėlio. (Kauno gb. valst. turtų valdyt. raštas 307 N.)

Birž. 20 į Linkuvą atvyko arti 500 sukilėlių, kurie atidarė ten esantį javų sandėlį ir javus išdavinėjo susirinkusiems žmonėms. Po to sukilėliai nuėjo pakeliui ant Pašvitinio. (Panevėžio ispravniko raportas 370 N.)

Birž. 23 sukilėliai buvo viename Eiriogalos valsčiaus kaime. Tenai išvaikė sargybinius ir kada tojo kaimo gyventojas Bernardas Žikas pradėjo išmetinėti ir grasinti rusų kariuomene, tai sukilėliai jį pakorė. (Kauno gb. valst. turtų valdyt. raštas 298 N.)

Liepos mėn. Stumbriuose buvo apie 60 sukilėlių, kurie raštinėje sunaikino bylas, nežinia kur nusivedė su savim seniūną. Sodališkių kaime pas Petrulį atėmė 6 rb., o Prūselių kaime pas Pakaušį — 12 rb. (Panevėžio ispravniko raportas 308 N.)

Liepos 1 d. sukilėliai išplėšė Stumbriškių valsčiaus valdybą. (Kauno gb. valst. turtų valdybos raštas 8732 N. — Veikiausiai tas pats „Stumbrių“ valsč. valdybos puolimas. — KRJ)

Liepos 5 Pašokių girioje sukilėliai sulaikė iš Smilgių pasiuntinį su raštais, jam išlupo kailį ir paleido, nurodydami, kad ateityje tuo neužsiimtų. Raštus pasiliko sau. (Panevėžio ispravniko raportas 392 N.)

Liepos 5 Pumpėnuose sukilėliai išvaikė valsčiaus sargybą ir pasakė, kad ateityje einantieji sargyba bus baudžiami mirtimi. (Pan. ispravn. 400 N.)

Liep. 10 išplėšė Pnevų valsčiaus valdybą. (Kauno gb. valst. turtų valdybos raštas 8732 N.)

Liep. 27 rusų būrys susirėmė su sukilėliais ties Pasvalių kaimu. Nukauta 3 sukilėliai ir 1 arklys. (Taikos tarpininko raportas 22 N.)

Rugp. 6 naktį arti 50 sukilėlių buvo Šlepčių kaime, suėmė Mykolą Miakį, kurį paskui rado girioje pakartą. Iš vietos kalvio atėmė įvairių daiktų už 43 rb. (Panevėžio ispravn. rap. 1864 N.)

Rugp. 6 d. iš Panevėžio girininkijos užveizdėtojo atimta arklys ir 83 rb. pinigais. (Kauno gb. valst. turtų valdybos raštas 10554 Nr.)

Rugp. 11 ties Pabiržiais rusai susirėmė su Dičmano būriu, kuriame buvo 45 raiti ir 60 pėsčių žmonių. Paimta 10 arklių, 1 šautuvas, 1 pike ir kitas karo turtas. (Panev. isprav. rap. 1809 N.)

Naktį į rugp. 12 arti 60 sukilėlių buvo apsilankę Švobiškių miestelyje, kur iš Tomo Grybo atėmė 10 rublių, o iš Kublickio įvairaus maisto ir pašaro už 300 rb. (Panev. ispravn. rap. 1808 Nr.)

Rugp 12 Panevėžio kalėjime po patikrinimo vakare sėdintieji sukilėliai giedojo lenkų giesmę. Kai kuriems sukilėliams už tai uždėti kandalai. (Panevėžio kalėjimų viršininko rap. 132 Nr.)

Rugpj mėn. pabaigoje 4 rusų kolonos persekiojo sukilėlių būrį iš 2000-4000 žmonių, kurie iš Ukmergės pavieto išvykoj Panevėžio pavietą, bet sukilėlių niekur nerado. (Panevėžio karo vir-ko rap. 106 N.)

Rugp. 30 sukilėliai apiplėšė Krinčino valsč. valdybą. (Kauno gb valst. turtų valdybos raštas 11738 N.).

Nuo rugp. 31 iki rugsėjo 10 poručiko Špitalno Pasvalio būrys su-mušė du sukilėlių būrius. Pirmame būryje buvo 60 žmonių: susirėmus užmušta 9, sužeista 4, paimta karo turtas. Antrame būryje buvo arti 100 žmonių, užmušta 14, daug sužeista. Jisai sumuštas ties Titkanų kaimu, rastas iš prancūzų kalbos verstas į lenkų kalbą karo statutas. Sukilėlius persekiojant daug padėjo Titkanų kaimo dešimtininkas Grigatonis arba Žvirblis. Taip pat gyvai dalyvavo ir dauguma vietos gyventojų. (Panev. ispravniko raportas 2311 N.)

Rugsėjo mėn. pradžioje rotmistro Laptevo būrys buvo pasiųstas į Zelenkos girią, kur gautomis žiniomis buvo susijungę Liutkevičiaus ir Mackevičiaus būriai. Ties Stumbriškiais rusai juos atakavo ir nukovė 8 sukilėlius, jų tarpe vieną karininką. Be to paėmė 7 šautuvus ir kitą karo turtą. Paimtieji belaisviai parodo, kad sukilėliai nestovi vietoje ilgiau negu 2 valandas. Visada stovi dviejomis stovyklomis. Paskui rusai vijosi sukilėlius ant Krinčino, bet nerado. Po to vėl pasuko ant Stumbriškių girių ir čia užtiko sukilėlius. Susirėmime 4 sukilėliai nukauti, kiti išbėgiojo. Rusai juos persekiojo 5 varstus blogais keliais. Toliau rusai pasiskirstė į 3 dalis. Viena dalis Vabalninku giriose susitiko su sukilėliais ir nukovė 9 žmones; 1 paimtas į nelaisvę, taip pat karo turto. (Panev. karo komendanto raportai 239 ir 266 NN.)

Rugpiūčio mėn. naktį į 30 d. iš Pabiržės klebonijos sukilėliai paėmė 4 arklius. Rugp. 30 d. paėmė dar 4 arklius. Iš klebono gaspadinės paėmė 445 rb. pinigais ir įvairaus turto už 67 rb. (Pan. ispr. rap. 2316 N.)

Rugs. 4 sukilėliai paėmė 4 arklius iš Smilgių pašto ir 23 rb. pinigais. (Kauno pašto kontoros raštas 2429 N.)

Rugs. 5  sukilėliai užpuolė dvarininko Rušico dvarą Palėpius; paėmė iš tenai įvairaus turto už 120 rb. Iš dvarininko barono Radeno dvaro Gružių paimta įvairaus turto už 143 rb. (Panev. ispravn. rap. 2318 N.)

Rugsėjo m. pradžioj kpt. Šufas ties Palavėnais sutiko sukilėlius, kuriuos išvaikė. Vienas sukilėlis užmuštas, paimta įvairaus karo turto. (Panevėžio karo virš-ko rap. 364 N.)

Rugs. 6 sukilėliai buvo Paberlėnų kaime Kriničino vals., kur paėmė iš gyventojų maisto ir pašaro. Gyventojai viską davė nepasipriešinę. Kauno gubernatorius nubaudė visus gyventojus po 3 rb pabaudos. (Panevėžio ispravniko rap. 2313 N .ir Kauno gbrnt. raštas 2812 N.)

Rugs. 10 podporučikas Gorčakovas ties Juškiškių kaimu paėmė į nelaisvę vieną sukilėlį. Ties Sereikių km. rado sukilėlių stovyklą, bet sukilėliai, sužinoję apie rusų prisiartinimą pasišalino, rasta tik palikti daiktai. (Panev. ispravn. rap. 2312 N.)

Rugs. 14 vakare buvo gauta žinia, kad Daumėnų kaime yra sukilėlių. Į ten buvo pasiųsta kareivių, kurie prisiartinus prie kaimo akalicos pamatė sukilėlių sargybą. Pačiame kaime, gatvėse buvo matyta sukilėliai. Dalis kareivių perjojo per kaimą ir buvo smarkiai apšaudyta. Kaimas pulta iš dviejų pusių. Susirėmime užmušta 18 sukilėlių, 7 paimta į nelaisvę, jų skaičiuje ir vadas Dicmanas, bet jis pakeliui mirė. Paimta nemaža įvairaus turto. Jo būrys išvaikytas. (Panev. karo v-ko rap. 353 N.)

Gauta žinių, kad ties Burknėnais, netoli Panevėžio, dažnai pasirodo sukilėliai. Rugsėjo m. viduryje 21 rusų kaimiečiai buvo pasiųsti juos sekti. Kaime jie nieko nerado, bet praėjus kokį varstą juos apšaudė, sužeistas Jevdokimas Korolkovas. (Panev. karo v-ko rap. 369 N.)

Rugsėjo mėn. naktį į 15 d. gauta žinių, kad Linkuvą užpuolė sukilėliai, kurie sumušė kai kuriuos žmones, atėmė arklius. Buvo pasiųstas su 10 kazokų ir 50 pėstininkų poručikas Vinskevičius, kuris ties Budninkais sutiko arti 400 sukilėlių. Pastarieji rusus apšaudė ir juos apsupo. Iš rusų vienas nukautas ir 4 sužeisti, iš jų du lengvai. Apsuptas Vinckevičius turėjo pasitraukti. Kitą dieną į ten pasiųstas stipresnis rusų būrys, bet, kiek matyti, sukilėlių nesutikta.

Rugs. 18 pplk. Davidovas ties Jagužinais susitiko su Mackevičiaus sukilėliais. Juos atakavo ir išvaikė, vydamas 15 varstų. Sukilėliai paliko lauke 19 nukautų, vienas paimtas į nelaisvę. — Pplk. Karpovo dalis sužinojo apie susirėmimą su Mackevičium ties Jagužinais ir jo būrio išvaikymą, pasiskirstė j 3 dalis, kurios turėjo ieškoti sukilėlių. Už Karsakiškių sutikta Liutkevičiaus būrio maištininkai, su kuriais susirėmus 3 paimti į nelaisvę, iš jų 1 sužeistas. (Panev. karo v-ko rap. 418 N.)

Karo viršininkas skundžiasi gubernatoriui, kad ispravnikas suteikia gubernatoriui nevisai teisingų žinių, esą Panevėžio paviete sukilėlių likę tik nedideli būriai. Karo v-kas pranešė, kad sukilėlių yra gan nemaža, būriuose būva po 400 žmonių, ir jie slepiasi Zelionkos sunkiai pereinamuose miškuose ir Krakenavos apylinkėse. Jisai davė parėdymą ispravnikui, kad tasai apie sukilėlius sužinotų pas jį ir tik tada pranešinėtų gubernatoriui. (Panev. karo v-ko raportas 478 N.)

Rugs. 26 neprivažiuojant Remygalos buvo pastebėta sukilėliai, kurių buvo mažai, tai jie ir atsitraukė. Netoli kaimo Šilagalių dvarininko Bistromo karčemoje rusus apšaudė sukilėliai, kurių buvo daugiau ir jie apėjo rusus iš dviejų pusių. Rusai laikėsi 3 valandas, bet paskui, kada sukilėliai gavo dar daugiau paramos, tai turėjo atsitraukti. Netoliese sutikę paspirties, rusai vėl puolė sukilėlius ir juos išvaikė. (Panev. karo virš-ko raportas 485 N.)

Spalių 2 ties Valkeikiais susiremta su sukilėliais, iš kurių vienas nukautas, paimta karo turto. (Panev. karo v-ko rap. 544 N.)

Spalių 3 sukilėliai buvo barono Radeno Kibarto dvare, kur iš tojo dvaro nuomininko Jono Gutmano atėmė įvairių daiktų už 70 rb, be to paėmė 83 rb. pinigais.

Spal. 4 sukilėliai buvo barono Budbergo Putrinės dvare, iš kurio paėmė darbininkų daiktų už 50 rb, išsivarė 2 arklius.

Spal. 5 sukilėliai buvo barono Riderio dvare, iš kur paėmė daiktų už 40 rb. ir 160 rb. pinigais.

Spal. 5 sukilėliai apiplėšė Vendzindzee kaimą. Nuostolių padarė už 154 rb. Be to norėjo pakarti to kaimo vaitą Bukauską.

Spal. m. naktį į 6 d. sukilėliai apsupo Laumakiškių dvarą ir paėmė iš ten 2 arklius ir kitų daiktų. Daiktų paėmime išdavė raštuką, po kuriuo pasirašė vyresnysis karininkas Novasovskis.

Spal. m. naktį į 7 sukilėliai apsupo Murziškių dvarą ir paėmė du arklius; raštuką jų paėmime davė tasai patsai Novasovskis.

Spal. 9 sukilėliai užpuolė Pivnikų kaimą. Iš Barausko ir Marcinkevičiaus paėmė įvairių daiktų už 60 rb, o juos abu sumušė.

Spal. m. naktį 10 sukilėliai užpuolė Salantus, sumušė seniūną Lakūną ir atėmė iš jo daiktų už 100 rb. Spal. m. naktį į 10 d. užpuolė vokiečių piliečio nuomojamą malūną, iš kur paėmė daiktų už 100 rb. (Panevėžio ispravniko raportas 2728 N.)

Spal. 14 apie 1 vai. po pietų sukilėliai sudegino Skrabutiškių dvare visuomeninį namą, kuris įkainuotas į 260 rb. (Kauno gb. valst. turtų valdybos raštas 14167 N.)

Spalių 14 poručikas špitalnas ties Gudelių kaimu sutiko sukilėlių būrį. Paėmė į nelaisvę 6 žmones. (Panev. karo v-ko rap. 721 N.)

Spalių 14 poručikas špitalnas gavo žinią, kad sukilėliai pasirodė ties Skrobutiškiais. Paskirstęs kareivius jisai nuvyko tenai ir ties Maneikūnais pasivijo sukilėlių dalį, kurie, pasitraukdami iš Skrabutiškių pasiskirstė į mažesnius būrius. Nukauti 3 žmonės, jų tarpe sukilėlių vadas Vaitvila. Vienas paimtas i nelaisvę. (Panev. karo v-ko rap. 725 N.)

Spalių m. viduryje rusai susitiko su sukilėliais ties Degėsių kaimu. Kazokai atakavo sukilėlius kardais, vijosi juos du su puse varstų, kol sukilėliai buvo išvaikyti. Paimta 3 belaisviai. (Panev. karo v-ko rap. 466 N.)

Spalių 18 naktį sukilėliai buvo švobiškiuose ir iš evangelikų kun. Meškausko paėmė daiktų už 100 rb. Ten pat pakorė vieną nežinomą su savim atsivestą moterį. Po to nuvyko į Šukštėnų kaimą, kur pašovė valstietį Baltrų Čeputį ir paėmė jo arklį. (Panev. ispravn. rap. 2784 N.)

Spalių 18 Koporskio pulko praporščikas Nečajevas ties Kaučiukų km. susitiko su raitaisiais sukilėliais iš Liutkevičiaus būrio. Keletas sukilėlių nukauta, vienas paimtas į nelasvę. Paimta dar 7 arkliai su balnais, du šautuvai, 3 pistolietai ir kitas karo turtas. — (Panev. karo v-ko rap. 837 N.)

Spalių 20 ties Delažių km susidurta su Liutkevičiaus būriu, paimtas j nelaisvę vienas sukilėlis. (Panev. karo v-ko rap. 752 N.)

Spalių 22 sukilėliai išsivežė visus poopierius iš Rozalimo valsč. valdybos. (Panev. ispravn. rap. 2860 N.)

Spalių 24 Pudzinų giriose sumušti sukilėliai, 8 nukauti, jų tarpe būrio vadas dvarininkas Leonas Nekrašas. Į nelaisvę paimti 5 žmonės. (Panev. karo v-ko rap. 837 N.)

Spalių 25 ties Dovnoravičiaus dvaru pastebėta 15 raitų sukilėlių. Į ten pasiųsta rusų kareiviai, kurie vieną sukilėlį paėmė į nelaisvę; paimta dar vienas arklys ir du šautuvai. (Panev. karo v-ko rap. 833 N.)

Spalių 26 Krakenavos apylinkėse persekiojant sukilėlius kazokas Jonas Širiajevas susidavė į medį ir nukrito nuo arklio. Tada jo nepakėlė, o kada grįžo atgal, tai kazoką rado užmuštą. (Panev. karo v-ko rap. 883 N.)

Spalių 26 kazokai suėmė 4 sukilėlius. Jų tarpe buvo vieno būrio vadas Adomas Grigonis, kuris kaltinamas, kad pakorė Pasvalio seniūną ir vieną nežinomą moterį. Grigonis sužeistas ir pagijusis bus teisiamas per 24 val. (Panev. karo v-ko rap. 889 N.)

Spalių 30 pplk. Karpovas sutiko Liutkevičiaus raitininkus ties Daršiškiais. Susišaudymas vyko tik dešimt minučių, po ko rusai puolė durtuvais. Sukilėliai pasileido bėgti, bet iš šono juos puolė kita dalis. — Kaip raporte pranešama, tai Liutkevičiaus būryje buvo 92 raitininkai. Iš jų nukauta 59, į nelaisvę paimta 7. Iš rusų du sužeisti. Pažymima, kad nukautųjų tarpe yra ir patsai Liutkevičius, nes patikrino jį žinantieji belaisviai ir kiti žmonės. Paimta nemaža karo medžiagos. (Panev. karo v-ko rap. 933 N.)

Spalių 31 rusai susitiko su Kognovickio būriu, kuriame buvo apie 70 žmonių. Susidūrimas įvyko netoli Leoniškių dvaro. Sužeistas vienas kazokas. (Panev. ispravniko rap. 2954 N.)

Lapkr. mėn. viduryje gauta žinių, kad Ragučių kaime yra sukilėlių. Poručikas Špitalnas pasiuntė į tą kaimą 6 kazokus, o su jais iš sukilėlių būrio savo noru sugrįžusį Praną Kavaliauską. Kazokai puolė sukilėlius kardais, vieną nukovė ir 5 sužeidė, iš sužeistųjų du paėmė į nelaisvę. (Nepažymi ką padarė su kt. 3 sužeistais. — KRJ).

Lapkr. m. naktį į 18 d. susijungusieji Mažeikos ir Pisarskio būriai apsupo Puzinos dvarą Toločkanus, paėmė vieną arklį ir nuvyko į Pušalotos pusę. Tą pačią naktį 10 sukilėlių atėmė arklį iš žydo Abraomo Fridmano Paberžės kaime.

Lapkr. 20 apie 20 sukilėlių išdaužė langus Gulminų dvare, paėmė kai kurių daiktų ir pasislėpė. (Panev. karo v-ko rap. 1330 N.)

Lapkr. m. naktį į 28 d. Grigpečių kaimo Žeimelio valsčiaus gyventojai Liudvigas Grigaliūnas ir Pranas Pamuškevičius suėmė du sukilėlius, kuriuos atidavė rusams, kartu su jų šautuvais. — 4-to stano karo viršininkas atsiuntė Panevėžio karo viršininkui 16 suimtųjų sukilėlių, iš kurių 9 buvo suimti Svilų kaime. (Panev. karo v-ko valdybos raportas 1612 N.)601

6 PORUCIKO JANOVSKIO BŪRYS

Poručikui Janovskiui buvo įsakyta su kareiviais išvaikyti sukilėlius iš Panevėžio pavieto. Jisai turėjo 150 pėst. ir 20 raitininkų. Pirmiausia nuvyko ant Pušaloto, kur susitiko kitą kariuomenės dalį, turėjusią tokį pat parėdymą, ... Liepos į 15 d. pasienio sargybos vadas kunigaikštis Jašvilis pranešė, kad Jagužino [Gegužyno? Gegužynės? — KRJ] giriose pasirodė sukilėlių būrys. Bet gandai pasirodė neteisingi, nes buvo viskas labai gerai apžiūrėta ir nieko nerasta. Iš ten nuvyko į Panevėžį, iš kur atsidūrė Šeduvoje, o liepos 17 d. Klovainiuose. Ant rytojaus 3-čio grenadierių šaulių bataliono vadas patarė vykti kartu su jo dalimi. Ties Linkuva susitikta mažas būrys raitųjų sukilėlių, kuriuos vijosi iki Konstantinavo miestelio. Per Joniškėlį vėl sugrįžo į Klovainius, padarius tą dieną apie 70 varstų. Nespėjus pasilsėti poros ar trijų valandų, pranešta, kad Klovainių apylinkėse yra nedidelis sukilėlių būrelis. 100 grenadierių tuojau buvo pasiųsta ta kryptimi, be to 50 pėstiinnkų buvo pasiųsta kita kryptimi, kad atkirstų kelią. Grenadieriai tą sukilėlių būrelį pasivijo, bet kareivius pamatę sukilėliai išbėgiojo, palikę vežimus, ginklus, maistą ir viską. Būryje buvo nedaugiau kaip 15 sukilėlių, bet pasiuntus ieškoti išbėgusių, jų niekur nerasta.

Rusų būrys surinko žinių, kas yra išėję į sukilimą, surašė jų dvarus ir ūkius. Sutvarkyta šiokia tokia sargyba, skaitant, kad dviem ūkiam būtų vienas sargybinis. Pav., Klovainių miestelyje buvo 60 ūkių, taigi sargybinių įsakyta turėti 30. Jie ginkluoti tik kirviais ir jei yra pavojus, tai tuojau turi atvykti ir prisidėti prie esančių kareivių. Ties kiekvienu miesteliu padaryti šlagbaumai, ties kuriais ištisą laiką stovi po du sargybinius. Bet poručiko Janovskio nurodymais vietos valdžia labai silpna. Poručikas apvažinėjo tas vietas, norėdamas su jomis susipažinti, nes buvo paskirtas Panevėžio pavieto 2-ro stano karo viršininkas. (Kauno gbrntr. kanceliarijos byla 520 N. 1863 m.)