Asmens duomenų apsauga

2020 07 08

Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (PDF, 213 Kb)

Priedas Nr. 2 (Duomenų tvarkymo veiklos įrašų žurnalas)
Priedas Nr. 3 (Informavimo forma)
Priedas Nr. 5 (Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma)
Priedas Nr. 7 (Asmens duomenų saugumo pažeidimų registravimo žurnalas)

 

Teisutis Zikaras

2019 09 18

Teisutis Zikaras  gimė 1922 m. liepos 5 d. Panevėžyje, žinomo skulptoriaus Juozo Zikaro ir Anelėszikaras. Autorius Mark STRIZIC Tūbelytės  šeimoje, mokėsi  Kauno dailės mokykloje.  1944 m. sovietams artėjant link Lietuvos pasitraukė į vakarus. 1946-1948 m. dėstė Breisgau Freiburgo dailės mokykloje, taip pat ir pabėgėlių stovykloje. 

Tame pat mieste buvo organizuota lietuvių pabėgėlių dailės paroda, kurioje dalyvavo ir Paulius Augius, Juozas Bakis, Alfonsas Dargis, Povilas Kaufmanas, Telesforas Valius, Liudas Vilimas ir  Viktoras Vizgirda.

Teisutis Zikaras  1949 m. išvyko į Australiją, kaip karo pabėgėlis ir apsigyveno Melburne, ten   1952-1956 m. dirbo skulptoriumi Melburno karo memoriale, dėstė karališkajame Melburno technologijų institute, priklausė Viktorijos skulptorių draugijai. 1960-1967 m. kartu su skulptoriais Clifford Last, Inge King, Lenton Parr ir Vincu Jomantu sudarė Centre Five modernistų skulptorių kolektyvą, dalyvaudavo parodose.

 

Teisučio Zikaro sukurtos skulptūros, kaip rašo kritikai, buvo tvirtos ir patikimos. Dirbdamas daugiausia su medžiu ir metalu, jis įtraukė į savo kūrybą modernų stilių, tradicinius lietuvių liaudies meno motyvus ir drožybos techniką. Kaip ir daugelis emigrantų menininkų, jis neapsiribojo vien skulptūra, tyrinėjo ir dirbo daugelyje meno rūšių, įskaitant piešimą ir grafiką.

Teisučio Zikaro piešiniai ir kiti popieriniai darbai kai kuriais svarbiais aspektais leidžia geriau suprasti jo charakterį ir emocijas nei jo skulptūros. Zikaro kūryba sukuria ryšį tarp jo skulptūrinių kūrinių ir Lietuvos grafikos bei liaudies meno tradicijų, įskaitant valstietiškus medžio drožinius ir reljefinius piešinius. Jis piešė tradicinius lietuviškus motyvus, pasižymėdamas šiuolaikiškumu ir išraiškingumu.

Mirė 1991 m. gegužės 10 d. Melburne.

Zygmunt Ławrynowicz

2019 09 17

Zigmundas Lavrinovičius (1925 m. spalio 14 d. Panevėžyje – 1987 m. Londone, Jungtinė Karalystė) – zygmunt lawrynowiczpoetas, vertėjas.
Gimė 1925 m. spalio 14 d. Panevėžyje. Baigė Panevėžio lenkų gimnaziją. Kaip rašė jis pats – karas išbloškė iš pasiturinčios šeimos (tėvai turėjo viešbučių verslą) ir uždaros mokyklos aplinkos tiesiai į epochos sūkurį: Zigmundas Lavrinovičius 1943 m. išsiųstas dirbti priverstinių darbų į Vokietiją, iš kur per Jugoslaviją ir Italiją (prioklausė 2-ajam Lenkijos armijos korpusui), pabėgo į Jungtinę Karalystę.
Zigmundas Lavrinovičius 1947 metais Londone gavo vidurinės mokyklos diplomą, Dubline baigė ekonomikos ir politikos studijas, nuo 1952 m. dirbo Lloyds banke Londone tarptautiniame skyriuje, kaip užsienio valiutų specialistas. Laisvą laiką skyrė savęs ugdymui, rašymui ir vertimui. Zigmundas Lavrinovičius įsitraukė į jaunų lenkų Londone meninės veiklos formavimą, priklausė lenkų studentų ir absolventų asociacijai tremtyje, išleido keletą poezijos knygų, vertė į lenkų kalba
Londone Zigmundas Lavrinovičius įkūrė poezijos grupę „Žemynai“, leido žurnalą „Žemynai - Naujasis Merkurius“ ir leido mėnesinį leidinį „Žycie“.
Zigmundas Lavrinovičius mokėjo 8 kalbas, vertė iš trijų. Į lenkų kalbą išvertė K. Donelaičio „Metus“.
Mirė 1987 m. Londone.

Zdzisław Ludkiewicz

2019 09 16

Zdislavas Ludkevičius gimė g. 1883 metais, sausio 17 d. Panevėžyje, mirė  1942 m. liepos 18 d.Zdzisław Ludkiewicz Varšuvoje.  Lenkijos žemės ūkio ekonomistas, rektorius SGGW (Varšuvos žemės ūkio universitetas) , žemės ūkio reformų  ministras.

Zdislavas Ludkevičius gimė dvarininkų šeimoje, mokėsi Liepojos gimnazijoje, vėliau - Rygos technologijos universiteto chemijos fakultete ir Dublanio žemės ūkio akademijoje, 1910 m. įgydamas diplomą. 1911–1912 m. Leipcigo universitete studijavo politinę ekonomiką ir žemės ūkio ekonomiką. Nuo 1908 m. Zdislavas Ludkevičius dirbo žemės ūkio  inspektoriumi. Jis buvo Vilniaus žemės ūkio draugijos sekretorius. 1915 m. Jis suorganizavo ūkininkų, nukentėjusių nuo karo  draugiją Minske. 1915 m. rudenį jam pavyko patekti per frontą iš Minsko į Varšuvą, kur nuo 1916 m. buvo Žemės ūkio universiteto asistentas, Lenkijos žemės ūkio kooperatyvų ir Centrinio paskolų asociacijų fondo Varšuvoje organizatorius ir pirmasis direktorius. Zdislavas Ludkevičius buvo Laikinosios valstybės tarybos karo nuostolių atlyginimo tarybos darbuotojas, 1917 m. rudenį jis buvo paskirtas Laikinosios valstybės tarybos agrarinių reformų departamento direktoriumi.

Nuo 1918 m. gruodžio mėn. Zdislavas Ludkevičius buvo Varšuvos gyvybės mokslų universiteto (SGGW) profesorius, o 1925–1926 m. - universiteto rektorius. Tuo pat metu nuo 1922 m. buvo docentas Varšuvos technologijos universitete, kur skaitė paskaitas apie agrarinę politiką. Nuo 1923 m. gruodžio 19 d. iki 1924 m. liepos 3 d. Jis buvo žemės ūkio reformų ministras Vladislovo Grabskio vyriausybėje. 1936 m. Zdislavas Ludkevičius suorganizavo Lenkijos ekonominio atgimimo lygą ir tapo jos garbės prezidentu.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, jis organizavo slaptą mokymą su tuometiniu SGGW rektoriumi Janu Miklaszewskiu  Tačiau dėl sveikatos priežasčių 1940 m. vasarą atsisakė šios veiklos. Mirė 1942 metais

Seweryn Ludkiewicz

2019 09 16

Severinas Ludkevičius gimė 1882 m. sausio 20 d. Panevėžyje,   mirė 1964 m. Kovo 31 d. Varšuvoje - Ludkevičiuspolitikas, ministras tarpukario Lenkijos vyriausybėse.

Severinas Ludkevičius gimė  dvarininko šeimoje. Jis baigė Liepojos vidurinę mokyklą, studijavo gamtos ir geografijos mokslus Lvovo politechnikume, Jogailaičių universitete ir kolegijoje Paryžiuje. Severinas Ludkevičius išlaikė mokytojo egzaminą Sankt Peterburge ir tapo privačios  vidurinės mokyklos Telšiuose mokytoju.

Pirmojo pasaulinio karo metais nuo 1915 m. dalyvavo visuomeninėje veikloje – dirbo  Minske ir Petrograde „Nukentėjusių nuo karo ūkininkų draugijos“ sekretoriumi ir vėliau direktoriumi. Po vasario revoliucijos ir caro perversmo jis vadovavo „Pabėgėlių grįžimo į Lietuvą ir Baltarusiją“ draugijai.

Nuo 1920 m. balandžio mėn. Severinas Ludkevičius dirbo įvairiose draugijose, vienijančiose ūkininkus ir miškininkus, taip Žemės ūkio ir miškų departamento direktoriumi  okupuotame Vilniaus krašte. 

Jau 1922 metais paskirtas Centrinės žemės tarnybos prezidentu.

Po 1926 metų gegužės mėn. perversmo - Severinas Ludkevičius tapo Valstybinio žemės ūkio banko stebėtojų tarybos viceprezidentas, nuo 1927 - Banko prezidentas. Nuo 1932 – 1935 metais vėl dirbo vyriausybėje.  

Severinas Ludkevičius buvo Rytų žemės plėtros draugijos Centrinės tarybos nariu, masonų ložės nariu Varšuvoje.