Archyvas (2001–2017 m.)

2019-2017„E-žinios kiekvienam 2“, „E-žinios kiekvienam 3“, „E-žinios kiekvienam 4“ (tęstinis)
Rėmėjas: 
Panevėžio miesto savivaldybė
Tikslas: 
mažinti Panevėžio miesto socialiai pažeidžiamų grupių – bedarbių, vyresnio amžiaus žmonių bei neįgaliųjų – elektroninę atskirtį.
Rezultatai: 
5-iose bibliotekose organizuoti kompleksiniai 20-40 val. trukmės informacinio raštingumo kursai; vyko papildomi teoriniai ir praktiniai renginiai e-paslaugų tematikos klausimais.
2019-2017 „Literatūros ir meno kaleidoskopas“ (tęstinis)
Rėmėjas: 
Panevėžio miesto savivaldybė
Tikslas: plėsti ir gerinti kultūros paslaugų ir renginių kokybę, pasiūlant tradicines ir novatoriškas priemones, skatinančias įvairių kultūros ir meno sričių sklaidą, prieinamumą.
Rezultatai: kultūrinių edukacinių renginių ciklas miesto bendruomenei miesto bibliotekose.
2016Inovacija, kviečianti kurti
Rėmėjas: 
Lietuvos kultūros taryba
Tikslas: formuoti naują, jaunajai kartai patrauklų ir patenkinantį jų saviraiškos poreikius veiklos stilių, įvairiapusiškai naudojant šiuolaikines technologijas.
Rezultatai: bibliotekoje įkurta edukacinė kūrybinių medijų studija vaikams „Saviraiškos kodas“.
2016„Biblioteka – tavo šeimos narys“
Rėmėjas:
 Lietuvos kultūros taryba
Tikslas: paskatinti šeimas aktyviai įsitraukti į skaitymo procesą, parodant skaitymą, kaip vieną iš svarbiausių veiksnių, padedančių išauginti raštingą bei išsilavinusią jaunąją kartą.
Rezultatai: surengtas 9 edukacinių renginių ciklas „Susitikime „šeimadieniuose“, kuriuose apsilankė 505 lankytojai.
2016Kompleksinė renginių programa SKAITANTIS MIESTAS
Rėmėjas: 
Lietuvos kultūros taryba
Tikslas: skatinti vietos bendruomenės skaitymą bei bendruomenišką dalijimąsi knygomis, ugdyti kritinio mąstymo, kūrybiškumo įgūdžius, gerinti skaitymo prestižą miesto jaunimo ir senjorų tarpe; skatinti domėtis Panevėžio regiono kultūriniu ir literatūriniu paveldu, siekiant pažintį gimtąjį kraštą.
Rezultatai: surengti 9 nemokami renginiai (ekskursijos, susitikimai su rašytojais ir kt.), kuriuose dalyvavo 490 dalyvių; bibliotekos FB paskyroje organizuotos literatūrinės viktorinos ir žaidimai, kuriuose laimėti prizai – lietuvių autorių knygos ir kt.
2016-
2015 
„3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis“
Rėmėjas: 
projektas „Bibliotekos pažangai 2“
Tikslas: didinti formalaus mokymo efektyvumą, suteikti naujas galimybes jaunimo laisvalaikiui bei skatinti senjorų prisitaikymą šiuolaikiniame gyvenime edukacinėmis veiklomis, panaudojant ir tobulinant bibliotekų išteklius.
Rezultatai: įkurta moderni mokomoji klasė, skirta gyventojų e-mokymams, bazinio lygmens IKT apmokytas 201 gyventojas, įvyko 70 integruotų pamokų ir 130 neformalios veiklos užsiėmimų, kuriuose apsilankė per 2000 moksleivių, pasiūlytos naujos kokybiško laisvalaikio praleidimo vietos vaikams ir jaunimui – bibliotekos įsitvirtino kaip neformalios veiklos centrai (3D modeliavimas; stop kadro filmukų kūrimas, skaitmeninė fotografija, „Jaunojo informatiko mokyklėlė“).
2015„ETNO ir aš“
Rėmėjas: 
Lietuvos kultūros taryba
Tikslas: skatinti vaikus domėtis etnokultūriniu ir tautiniu paveldu, žadinti norą pažinti savo „šaknis“, stiprinant tautinį tapatumą, vertybines nuostatas, kūrybiškumą.
Rezultatai: projekto renginiai, išvykos, edukaciniai užsiėmimai pritraukė 1165 dalyvius.
2015„Keliaujančio knygų portfelio paslaptys“
Rėmėjas: 
Lietuvos kultūros taryba
Tikslas: 
siekti, kad vaikai taptų sąmoningais savarankiškais skaitytojais, sugebančiais susirasti, atsirinkti bei kritiškai įvertinti įvairaus pobūdžio knygas, panaudojant informacines technologijas. 
Rezultatai: „Keliaujantis knygų portfelis“ aplankė 4 mokyklas, organizuotos 4 „Galvočių kovos“, vyko susitikimai, edukacijos, kuriuose apsilankė 680 vaikų.
2015„Aukštaitiška dėlionė“
Rėmėjas: 
Lietuvos kultūros taryba
Tikslas: 
ugdyti pilietį, siekiantį pažinti bei perimti savo tautos kultūrą, gimtojo krašto papročius, žodinę kūrybą, amatus.
Rezultatai: 
įvyko 9 renginiai, kuriuos aplankė 340 lankytojų. Projekto metu buvo organizuoti konkursai, viktorinos, susitikimai bei edukaciniai užsiėmimai etnografine tematika. Apie projekto veiklą parengtas DVD ir išplatintas mokyklose, projekto partnerėse.
2015„Knygos (r)evoliucija“
Rėmėjas: 
Lietuvos kultūros taryba
Tikslas: 
mažinti socialinę ir informacinę atskirtį, ugdyti vaikų menines ir kultūrines kompetencijas, gerinti skaitymo kultūrą bei informacinius įgūdžius, sukurti patrauklią skaitymo bei kūrybos erdvę.
Rezultatai: 
konkursuose, viktorinose, spektakliuose, susitikimuose su rašytojais, dailininkais bei edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo per 400 vaikų.
2014„Knyga – raktas į pažinimą. Mūsų metai“
Rėmėjas: 
Kultūros rėmimo fondas
Tikslai: puoselėti lietuvių grožinės literatūros pradininko K. Donelaičio atminimą; skatinti vaikus domėtis tautos kultūriniu ir literatūriniu paveldu; ugdyti vaikų kūrybiškumą; stiprinti bendradarbiavimą su miesto švietimo įstaigomis; spręsti vaikų ir paauglių užimtumo problemą.
Rezultatai: renginiuose, skirtuose K. Donelaičiui atminti, apsilankė per 4000 lankytojų.
2014„Pasivaikščiojimai kultūrų takais“
Rėmėjas: 
Panevėžio miesto savivaldybė
Tikslas: plėsti ir gerinti kultūros paslaugų ir renginių kokybę, pasiūlant tradicines ir novatoriškas iniciatyvas, skatinančias įvairių šalių kultūros sklaidą, prieinamumą.
Rezultatai: šiuo metu vykdomas
2014Miesto vaikų šventė „K. Donelaitis mūsų metuose“
Rėmėjas: 
Panevėžio miesto savivaldybė
Tikslai: puoselėti lietuvių grožinės literatūros pradininko K. Donelaičio atminimą; skatinti vaikus domėtis tautos kultūriniu ir literatūriniu paveldu bei stiprinti bendradarbiavimą su miesto švietimo įstaigomis.
Rezultatai: šventėje apsilankė per 1000 lankytojų, šventę rengė 366 vaikai ir suaugę. Sustiprintas bendradarbiavimas su vaikų ugdymo ir mokymo įstaigomis.
2014„Su knyga – nebūsi vienišas“
Rėmėjas: 
Kultūros rėmimo fondas
Tikslai: skatinti senjorų skaitymą, jų kompetencijų ir iniciatyvų didinimą skaitymo srityje, gerinti pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybę, spręsti jų užimtumo ir uždarumo problemas.
Rezultatai: suorganizuoti 7 nemokami renginiai gyventojams, juose apsilankė virš 640 lankytojų. Tai pagerino pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybę. Senjorų klubas „Pabūkime kartu“ pasipildė naujais nariais.
2013„E-žinios kiekvienam“
Rėmėjas: 
LR Kultūros ministerija pagal Bibliotekų plėtros programą
Tikslas: mažinti Panevėžio miesto socialiai pažeidžiamų grupių – bedarbių, vyresnio amžiaus žmonių bei neįgaliųjų – elektroninę atskirtį.
Rezultatai: organizuoti kompleksiniai 3 mėn. trukmės informacinio raštingumo kursai (apmokyta per 140 gyventojų, neįgaliuosius apmokant namuose ar neįgaliųjų d-jos patalpose); vyko konsultacijos ir renginiai e-paslaugų tematikos klausimais (apsilankė per 300 gyventojų).
2013„Pakeliui į vaistinę – užsuk į biblioteką“
Rėmėjas: 
Panevėžio miesto savivaldybė
Tikslai: gerinti miesto gyventojų informuotumą neinfekcinių ligų prevencijos klausimais, propaguoti fizinį aktyvumą; stiprinti bendradarbiavimą tarp ugdymo, kultūros ir sveikatos priežiūros, sporto ir socialinių paslaugų sektorių.
Rezultatai: suorganizuoti 22 nemokami informaciniai sveikatos renginiai miesto gyventojams (apsilankė apie 1000 gyventojų); sustiprintas bendradarbiavimas su ugdymo, kultūros ir sveikatos priežiūros, sporto ir socialinių paslaugų įstaigomis.
2013Kompleksinė skaitymo skatinimo programa „Mažais žingsneliais į knygų pasaulį“
Rėmėjas: 
Kultūros rėmimo fondas
Tikslai: skatinti vaikų skaitymą, formuoti jų skaitymo įgūdžius; lavinti jų kūrybingumą ir vaizduotę; pritraukti į biblioteką socialiai pažeidžiamų grupių vaikus.
Rezultatai: 
2013Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymų bibliotekose stiprinimas
Rėmėjas: 
Projektas „Bibliotekos pažangai“
Tikslai: sustiprinti gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymus bibliotekose ir sudaryti tam geresnes sąlygas.
Rezultatai: bibliotekos papildytos mokymams skirta kompiuterine įranga.
2013Konkursas „Metai ir knygos“
Rėmėjas: 
Kultūros rėmimo fondas
Tikslai: skatinti vaikų skaitymo motyvaciją, kūrybiškumą ir saviraišką
Rezultatai: projekto įgyvendinimas, pasiruošimas jam, dalyvavimas finaliniame konkurse skatino vaikų skaitymo motyvaciją, saviraišką, meilę knygai, kūrybingumą, prisidėjo prie skaitymo motyvacijos kėlimo, savęs pažinimo, pasitikėjimo, saviraiškos bei interesų ugdymo. Sukurti 26 kūrybiniai darbai – knygų iliustracijos ir reklamos.
2013Kompleksiniai renginiai vaikų klube „Šlepetė“ – „Su „Šlepete“ per debesis“
Rėmėjas: 
Kultūros rėmimo fondas
Tikslai: populiarinti skaitymą, vaikų kūrybiškumą ir saviraišką; pritraukti į biblioteką socialiai pažeidžiamų grupių vaikus.
Rezultatai: įvyko 13 renginių, kuriuose apsilankė 234 vaikai. Suorganizuotos 3 išvykos, 1 kūrybinis užsiėmimas, 2 filmų peržiūros, 7 šventės. „Šlepetės“ klubą projekto metu papildė 15 narių.
2013-2012„3 žingsniai sveikatos link“
Rėmėjas: 
Panevėžio miesto savivaldybė
Tikslai: miesto bendruomenės, ypatingai pagyvenusių žmonių, fizinės, psichinės sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos idėjų, ligų prevencinių žinių diegimas, gyvenimo kokybės gerinimas.
Rezultatai: organizuoti renginiai – susitikimai, akcijos, konkursai ir jų viešinimas elektroninėje bibliotekos erdvėje pritraukė daugiau lankytojų į bibliotekas, išaugo bibliotekos nuotolinių paslaugų lankomumas. 
2013-2012 „Mokykimės ekologijos abėcėlės“
Rėmėjas: 
Panevėžio miesto savivaldybės Aplinkosaugos skyrius
Tikslai: skatinti vietos bendruomenės aplinkosauginės savimonės plėtotę ir su tuo susijusių gyvensenos pokyčių populiarinimą užtikrinant gyventojams maksimalią prieigą prie naujausios informacijos aplinkosaugos klausimais.
Rezultatai: bibliotekų knygų bei periodikos fondai papildyti naujais leidiniais ekologijos tema; gyventojai plėtė akiratį gamtos paveldo išsaugojimo srityje dalyvaudami parodose, edukaciniuose renginiuose, vaikai gilino žinias kūrybiniuose užsiėmimuose, konkursuose, šventėse ir ekskursijose.
2012„Knyga – raktas į pažinimą“
Rėmėjas: 
Kultūros rėmimo fondas
Tikslai: spręsti mikrorajono vaikų užimtumo problemą, skatinti vaikus prasmingai praleisti laisvalaikį, mažinti vaikų socialinę atskirtį.
Rezultatai: išplėsta vaikų kūrinės saviraiškos klubo „Dryžuota kojinė“ ir vaikų vasaros stovyklos veikla. Nemokamuose renginiuose apsilankė virš 800 lankytojų. Organizuota kūrybinė veikla padėjo spręsti vaikų laisvalaikio problemas.
2016-
2008
Skaitymo skatinimas ir kultūros sklaida miesto bibliotekose (tęstinis)
Rėmėjas: Panevėžio miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyrius
Tikslai: skatinti gyventojų norą skaityti, stiprinti skaitymo svarbos suvokimą, skatinti žinių troškimą, kūrybingumą bei kritinį mąstymą.
Rezultatai: literatūriniai renginiai – susitikimai su rašytojais, knygų pristatymai, parodos pritraukė daugiau gyventojų į bibliotekas.
2020-
2003
Vaikų vasaros užimtumo projektai (tęstinis)
Rėmėjas: Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyrius
Tikslai: skatinti mieste atostogaujančius vaikus prasmingai leisti laisvalaikį vasarą, gerinant vaikų skaitymo kultūrą ir propaguojant originalią bei verstinę literatūrą, įtraukiant vaikus į kūrybinę veiklą.
Rezultatai: vaikų vasaros kūrybiškas užimtumas.
2012-
1996
Vaikų knygos šventė (tęstinis): „Vaikystės pašaukta, atbėga pas vaikus knyga“ (2012); „Knygų knygelę skaitau“ (2011); „Pasakų šalyje“ (2010) ir kt.
Rėmėjas: Kultūros rėmimo fondas, Panevėžio miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyrius
Tikslai: ugdyti vaikų skaitymo motyvaciją nuo ankstyvos vaikystės, plėsti jų akiratį, interesus; skatinti jaunų žmonių kūrybingumą, ugdyti pasitikėjimą savimi ir poreikį siekti saviraiškos; supažindinti vaikus ir jų tėvelius su naujomis knygomis, iliustracijų menu.
Rezultatai: šventė miesto vaikams ir jų tėveliams, kurios programoje – vaikų ir šventės svečių pasirodymai, susitikimai su vaikų rašytojais, knygų pristatymai, leidyklų naujienų pristatymai, aktyviausių skaitytojų bei įvairių kūrybinių konkursų laureatų apdovanojimai.
2019-2002„Sveikata – išmintingųjų honoraras“ (tęstinis)
Rėmėjas: Teritorinės ligonių kasos, Panevėžio miesto savivaldybės Sveikatos skyrius
Tikslai: informuoti visuomenę apie sveikatos problemas, profilaktikos būdus, populiarinti sveikos gyvensenos, ligų bei žalingų įpročių prevencijos žinias.
Rezultatai: bibliotekų knygų bei periodikos fondai papildyti naujais leidiniais sveikatos tema, sukurtas projekto tinklaraštis „sveikabiblioteka“, kasmet vyksta įvairūs susitikimai visuomenės sveikatinimo klausimais vaikams ir suaugusiems. 
2010„Šiuolaikiniai rašytojai vaikams“
Rėmėjas: Kultūros rėmimo fondas
Tikslai: skatinti mokinių motyvaciją skaityti, didinti skaitymo prestižą organizuojant moksleivių knygų skaitymą Panevežio miesto mokyklose.
Rezultatai: į projektą įsijungė 14 miesto mokyklų, organizuoti 4 kūrybiniai konkursai.
2010„Mamos ir tėčio vaikystės knyga“
Rėmėjas: Kultūros rėmimo fondas
Tikslai: plėsti vaikų estetinę ir bendrąją kultūrinę patirtį siekiant, kad skaitymas jiems taptų džiaugsmą teikiančiu vidiniu poreikiu.
Rezultatai: į projektą įsijungė 16 miesto mokyklų, organizuoti 4 kūrybiniai konkursai.
2009-2008„Literatūros šedevrai ekrane“ (tęstinis)
Rėmėjas: LR Kultūros ministerija
Tikslai: DVD filmų pagalba populiarinti lietuvių ir užsienio rašytojų kūrybą, skatinti skaityti literatūros kūrinius.
Rezultatai: pradėtas komplektuoti vaizdo dokumentų fondas; įvyko 49 filmų peržiūros.
2008„Įmink žodžio paslaptį“
Rėmėjas: LR Kultūros ministerija
Tikslai: skatinti skaitymą – formuojant knygos, kaip malonumo šaltinio, įvaizdį vaikų sąmonėje; skatinti pradinių klasių mokinių kūrybinį ir kritinį mąstymą, kalbos tobulinimą, meniniu būdu formuojant teigiamą požiūrį į knygą ir skaitymą.
Rezultatai: išleistas vaikų kūrybos laikraštukas „Minčių laivas“.
2001„Interneto skaitykla Viešojoje bibliotekoje“
Rėmėjas: LR Kultūros ministerija
Tikslai: mažinti informacinę atskirtį teikiant interneto prieigą gyventojams.
Rezultatai: Viešojoje bibliotekoje įkurta Interneto skaitykla (keturios kompiuterizuotos su interneto prieiga darbo vietos).
2001„Vaikų informacijos ir laisvalaikio centras bibliotekoje „Žalioji pelėda”
Rėmėjas: 
Atviros Lietuvos fondas
Tikslai: sąlygų, teikiamų paslaugų kokybei ir plėtrai gerinimas, vaikų kultūrinių ir informacinių poreikių tenkinimas, informacinių įgūdžių lavinimas, vaikų laisvalaikio užimtumas.
Rezultatai: įkurtas Vaikų informacijos ir laisvalaikio centras.