Asmens duomenų apsauga

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos asmens duomenų tvarkymo taisyklės (PDF, 213 Kb)
Duomenų tvarkymo veiklos įrašų žurnalas. Priedas Nr. 2
Informavimo forma. Priedas Nr. 3
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma. Priedas Nr. 5
Asmens duomenų saugumo pažeidimų registravimo žurnalas. Priedas Nr. 7

Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta
Jolanta Činčikienė
Tel. +370 650 25542; 0 45 430 780
el. p. duomenu.apsauga@panbiblioteka.lt