Skelbiamas konkursas vyriausiojo buhalterio pareigybei užimti

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigybei užimti, pareigybės lygis – A2.

Vyriausiojo buhalterio pagrindinės funkcijos:

 • organizuoja ir tvarko įstaigos finansinę – buhalterinę apskaitą, kontroliuoja ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą;
 • teikia reikiamą buhalterinės apskaitos informaciją Savivaldybei, LR kultūros ministerijai, auditoriams, mokesčių administratoriams;
 • sudaro įstaigos biudžeto sąmatas, išlaidų vykdymo apyskaitas ir nustatytais terminais pateikia finansuojančiai įstaigai, atsako už pateiktų duomenų teisingumą ir ūkinių – finansinių operacijų pagrįstumą apskaitos dokumentais;
 • sudaro biudžeto vykdymo periodines suvestines, ataskaitas, rengia aiškinamuosius raštus ir teikia savivaldybės atsakingiems skyriams;
 • vykdo finansines operacijas, susijusias su finansavimu iš biudžeto, neviršijant patvirtintų asignavimų;
 • vykdo finansų kontrolę pagal nustatytą kompetenciją bei atlieka kitus darbus, nurodytus vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašyme;
 • teikia bankui mokėjimo pavedimus ir atsiskaitymus su įvairiomis organizacijomis už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas;
 • vykdo išankstinę finansų kontrolę.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų srities ekonomikos, finansų ir (ar) apskaitos, buhalterijos studijų krypties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršykle, buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“;
 • darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje.

Dokumentų pateikimo būdas: elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

1.Prašymą dalyvauti konkurse (pildoma sistemoje).

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (VATIS sistemoje).

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos interneto svetainėje.

Dokumentai teikiami elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbiui el. paštu ir telefonu. Pokalbis planuojamas rugsėjo 19 dieną.

Išsamesnė informacija tel. 8 45 582781